XXXIX Sesja Rady Gminy Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2018

Uprzejmie informuję, że XXXIX Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r.
o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Sułów,
b) określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
c) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
d) określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków oraz zasiłków okresowych i celowych,
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy,
f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułów.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustaw
y o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 poz.
994 z późn. zm.).