XL Sesja Rady Gminy Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2018

Uprzejmie informuję, że XL Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 12 września 2018 r.
o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułów za I półrocze 2018 r.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).