XLIII Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2018

Uprzejmie informuję, że XLIII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno–Kulturalnego w Sułowie.(„Stara Remiza”).

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zasad ustalania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sułów,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2019 r.
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 r.
  5. uchylenia uchwały Nr II/12/2002 Rady Gminy Sułów z dnia 8 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
  6. uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  7. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).