III Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2018

Uprzejmie informuję, że III Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r.
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie („Stara Remiza”).

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 • 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 • 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 • 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  • b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  • c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • d) określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023,
  • e) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  • f) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy społecznej,
  • g) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Sułowie oraz nadania jej statutu,
  • h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • i) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.,
  • j) Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019,
  • k) uchwały budżetowej na rok 2019.
 • 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • 9. Wolne wnioski.
 • 10. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).