Więcej słońca w Gminie Sułów

XXV Sesja Rady Gminy Sułów

21 grudnia 2020

Uprzejmie informuję, że XXV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się dnia
29 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego
w Sułowie „Stara Remiza".

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy Sułów.
 4. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami.
 5. 5. Zapytania radnych.
 6. 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sułów uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sułów,
  2. b) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  3. c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  4. d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości,
  5. e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  6. f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
  7. g) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2021,
  8. h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  9. i) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.,
  10. j) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów,
  11. k) uchwały budżetowej na rok 2021.
 8. 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. 10. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski