Więcej słońca w Gminie Sułów

Informacja z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00

13 kwietnia 2018

Zakończona została przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną w dniu 30 czerwca 2016 r. w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Sułów umową o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Zakres przebudowy w/w drogi został zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. Celem w/w operacji było udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w pobliżu zalewu w Nieliszu, skrócenie o ponad 3 km dojazdu z miejscowości Sułów do miejscowości Nielisz oraz wykonanie drogowego połączenia miejscowości Sułówek i Nawóz, poprzez przebudowę przedmiotowej drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Wartość zadania ogółem wyniosła 2 283 166,07 zł, w tym 1 452 778,00 zł dotacji.
Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 6 lipca 2017 r. odbiór końcowy całości inwestycji drogi dokonany został w dniu 23 marca 2018r.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.
Zrealizowana inwestycja ma znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców oraz zwiększa walory turystyczne Gminy Sułów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie