Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowy samochód dla OSP Sułów

Przejdź do - Nowy samochód dla OSP Sułów

Po kilkuletnich staraniach druhowie strażacy otrzymali bezpłatnie w użyczenie samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki STAR, typ: M69/12157LC, GBA 2,5/16. Użyczającym jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Należy przypomnieć, że jednostka OSP Sułów jako jedyna w naszej gminie jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co oznacza, iż powinna być dyspozycyjna na każde wezwanie z centrali w Zamościu.

Strażacy z Sułowa do tej pory dysponowali samochodem bojowym marki STAR, który przekroczył już 36 lat i w związku z tym stał się bardzo awaryjny. Powodowało to znaczne utrudnienia podczas wyjazdu na kolejne akcje.

Dzięki pomocy wielu osób, między innymi z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, a także wielokrotnych starań podejmowanych przez władze naszej gminy, mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni.

 

10 marca 2019


Informacja z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00

Przejdź do - Informacja z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00

Zakończona została przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną w dniu 30 czerwca 2016 r. w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Sułów umową o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Zakres przebudowy w/w drogi został zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. Celem w/w operacji było udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w pobliżu zalewu w Nieliszu, skrócenie o ponad 3 km dojazdu z miejscowości Sułów do miejscowości Nielisz oraz wykonanie drogowego połączenia miejscowości Sułówek i Nawóz, poprzez przebudowę przedmiotowej drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Wartość zadania ogółem wyniosła 2 283 166,07 zł, w tym 1 452 778,00 zł dotacji.
Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 6 lipca 2017 r. odbiór końcowy całości inwestycji drogi dokonany został w dniu 23 marca 2018r.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.
Zrealizowana inwestycja ma znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców oraz zwiększa walory turystyczne Gminy Sułów.

13 kwietnia 2018


Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów

Wojewoda Lubelski zdecydował, które z Gmin otrzymają w 2018 roku wsparcie finansowe z budżetu Państwa na budowę nawierzchni dróg gminnych. W ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” było do podziału 82 969 408 zł, z tego 41 484 704 zł na drogi powiatowe oraz 41 484 704 zł na drogi gminne. W zakończonym 15 września 2017 roku naborze konkursowym Gminy województwa lubelskiego złożyły 101 wnioski na łączną kwotę 79 153 787,33 zł dofinansowania. Podlegały one ocenie Komisji powołanej przez Wojewodę i w wyniku jej pracy w dniu 13 listopada 2017 r. ogłoszona została wstępna lista rankingowa wniosków. Gmina Sułów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów”. W wyniku oceny Komisji nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej. Później był czas na protesty i odwołania. W dniu 28 grudnia 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki ogłosił ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Nasz pozostał na 4 miejscu listy. W dniu 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Sułów podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów” W ramach zadania przewidziano przebudowę nawierzchni drogi o długości 4,099 km, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodnika o łącznej długości 162 m, utwardzenie poboczy, przebudowę i utwardzenie zjazdów, budowę peronów autobusowych, oczyszczenie i odtworzenie rowów, budowę przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z oznakowaniem aktywnym przejścia dla pieszych.

Koszty realizacji projektu to 3 147 859,43 zł, w tym dofinansowanie z rządowego Programu 1 573.000,00 zł (50% całości kosztów kwalifikowanych). Pozostała kwota 1 574 859,43 zł to środki własne Gminy.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 28 marca 2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia – Sitno 84, 22-400 Zamość. Przewidziany termin zakończenia inwestycji to 15.10.2018 r.

12 kwietnia 2018


W szkołach będą gabinety higienistki

Gmina Sułów pozyskała dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 86 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej na kwotę 20 100,00 zł, po 6 700,00 zł dla każdej ze szkół – (w powiecie zamojskim tylko Gmina Sułów i Gmina Zamość – pozyskały przedmiotowa dotację).

17 listopada 2017


Nowe drogi w Gminie Sułów

Przejdź do - Nowe drogi w Gminie Sułów

Wójt Gminy Sułów w dniu 19 maja 2016 r. ogłosił przetarg na modernizację dróg gminnych,
Warunki przetargu przewidywały zbudowanie tych dróg do końca sierpnia tego roku. Drogi zostały zmodernizowane z budżetowych środków własnych gminy.
Są to drogi m.in. w Sułowcu Kawęczynie -Kolonii, Tworyczowie czy Sąsiadce.

7 września 2016


Remont drogi w Źrebcach

Przejdź do - Remont drogi w Źrebcach

Gmina Sułów dokonała odbudowy drogi gminnej nr 110127L w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych. Wykonawcą tego przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Koszt inwestycji wyniósł 75 750,53 zł. Zadanie finansowane w 80 %z rezerwy celowej budżetu państwa.

15 czerwca 2016


OSP Rozłopy-Kolonia

Przejdź do - OSP Rozłopy-Kolonia

Druhowie OSP Rozłopy-Kolonia przy wsparciu Wójta Gminy Sułów przeprowadzili remont garażu przy remizo-świetlicy oraz remont samochodu "Lublin".

W dniu 9 lipca 2015r. odbyła się uroczystość poświęcenia budynku oraz samochodu strażackiego przez wywodzącego się ze wsi Rozłopy-Kolonia ks. Mirosława Wnuka, aktualnie pracującego w Kostrzyniu n. Odrą.

W galerii prezentujemy zdjęcia z remontu oraz uroczystości.

16 lipca 2015


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sułowie

Przejdź do - Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sułowie

Zadanie pn.  „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sułowie”, którego przedmiotem było wykonanie schodów wejściowych wraz z podjazdem, remont zadaszenia oraz wymiana drzwi i okien zostało zrealizowane na podstawie umowy z  Samorządem Województwa Lubelskiego z udziałem dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 Wartość całkowita inwestycji  wyniosła 30 749,41 zł, w tym kwota dofinansowania 19 999,61 zł.

29 kwietnia 2015


Remont budynku centrum rekreacyjnego w Deszkowicach Pierwszych

Przejdź do - Remont budynku centrum rekreacyjnego w Deszkowicach Pierwszych

Projekt pn. „Remont budynku centrum rekreacyjnego w Deszkowicach Pierwszych”  zrealizowany został na podstawie umowy z  Samorządem Województwa Lubelskiego z udziałem dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach zadania wykonano ocieplenie części sanitarnej budynku, podjazd dla niepełnosprawnych,  instalację elektryczno – oświetleniową oraz instalację wodno – kanalizacyjną. Wartość całkowita zadania wyniosła 29 290,37 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków PROW - 19 050,64 zł.

29 kwietnia 2015


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec

Przejdź do - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec

Projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec” zrealizowany został na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego z udziałem dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa wsi.

Całkowita wartość zadania wyniosła 307 201,16 zł, wartość dofinansowania ze środków PROW – 189 112,00 zł

W ramach zadania wykonano następujące prace:

  • Roboty remontowo – budowlane w zakresie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, pomieszczenia socjalnego i pomieszczeń przynależnych do pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.
  • Urządzenie terenu – zjazdy publiczne z drogi gminnej (przebudowa) i utwardzenie powierzchni gruntu (droga dojazdowa, plac manewrowy i chodnik) miejsca postojowe, odwodnienie wokół budynku, remont ogrodzenia działki, elementy małej architektury;
  • Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wewnętrznej obejmują wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur PE PCV i stalowych z zasileniem z istniejącego przyłącza wodociągowego i odprowadzenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, montaż toalet i umywalek;
  • Roboty instalacji elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych w przebudowywanych pomieszczeniach budynku świetlicy wiejskiej.

29 kwietnia 2015