Więcej słońca w Gminie Sułów

Plany, programy i strategie

Artykuły

Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2018

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 200 000,00

I kwartał 2018 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

970 000,00

I kwartał 2018 r.

Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

130.000,00

I kwartał 2018 r.

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

50.000,00

I kwartał 2018 r.

Modernizacja dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00

I kwartał 2018 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

370 000,00

IV kwartał 2018 r.

8 stycznia 2018


Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015-2032

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów” zwany w dalszej części „Programem” jest wynikiem realizacji kluczowego zadania spoczywającego na samorządzie gminnym w zakresie całkowitego pozbycia się szkodliwego azbestu. Wraz z innymi zadaniami jest ono ujęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) – podstawowym dokumencie wyznaczającym cele oraz ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne do usunięcia azbestu z terytorium Polski.

4 stycznia 2016


ZAPROSZENIE

I Spotkanie konsultacyjne w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Sułów Lokalny Program Rewitalizacji podstawą ożywienia społeczno – gospodarczo – kulturalnego gminy Sułów

Wójt Gminy Sułów serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz inne podmioty i grupy aktywne na terenie gminy do włączenia w proces rewitalizacji związany z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2017-2020.

Spotkanie odbędzie się we czwartek tj. 9 marca 2017 r. o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów (pok. nr 11).

W pierwszej części spotkania zostanie przybliżone pojęcie rewitalizacji oraz perspektywa finansowa UE 2014-2020. Druga część spotkania dotyczyć będzie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Sułów. Spotkanie zostanie zakończone warsztatami pozwalającymi na identyfikację problemów oraz potencjałów Gminy Sułów, a także celów dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji Gminy.

8 marca 2017


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE

Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2017

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 277 463,00

II kwartał

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w miejscowościach Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 265 944,37

II kwartał

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 052 166,15

III kwartał

Modernizacja dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

406 504,07

II kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110139L od km 1+986 w miejscowości Tworyczów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.,

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 976,29

I kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110140L 2+453 do km 3+977 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. etap IV

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

479 674,87

I kwartał

Umocnienia wąwozów lessowych – drogi gminne.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

159 980,00

I kwartał

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

284 552,85

IV kwartał

1 lutego 2017


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na minimalizacji wykorzystania paliw kopalnych, zwiększeniu efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

W ramach przygotowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów (PGN) przeprowadzano inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, wyznaczono obszary problemowe oraz przeanalizowano możliwości redukcji zużycia energii. Opracowywano harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalono zasady monitorowania i raportowania wyników. Przeanalizowano również możliwości finansowania proponowanych działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii.

24 października 2016


Czytaj więcej o: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi wyzwanie dla samorządu gminnego, a szczególnie dla instytucji i organizacji pozarządowych, które będą wdrażały poszczególne jej cele. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed samorządem pojawiły się nowe zadania z zakresu polityki społecznej.

 

28 września 2016


Czytaj więcej o: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Sułów na lata 2015-2020

Strategia rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem definiującym jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Moment określania zapisów Strategii wyznaczyło zaistnienie szczególnych szans w regionalnym i krajowym otoczeniu Gminy, związanych z nowymi instrumentami integracji europejskiej – perspektywa 2015-2020. Rozstrzygnięcia zawarte w Strategii mają na celu określenie listy najskuteczniejszych przedsięwzięć rozwojowych w tej perspektywie.

4 stycznia 2016


Czytaj więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Sułów na lata 2015-2020