Więcej słońca w Gminie Sułów

Projekty

Artykuły

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi

Przejdź do - Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi

Operacja o nazwie ,,Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00100-65150-UM0300282/20 zawartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Województwa Lubelskiego polegała na montażu 72 szt. biologiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kitów, Kulików, Michalów, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Sułów Kolonia, Tworyczów i Źrebce.

Całkowita wartość operacji wyniosła 1.188.254,38 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 1.038.534,63 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 660.819,00 zł.

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości około 8.500 m³/rok.

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają:

 • osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń,
 • ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR,
 • drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko drenażowe lub studnię chłonną,
 • instalację napowietrzającą,
 • pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy),
 • pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy)

 

 

31 maja 2022


Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych

 

Operacja o nazwie ,,Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM0300281/20 zawartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Województwa Lubelskiego polegała na montażu 10 szt. biologiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Rozłopy (7 szt.) i Rozłopy – Kolonia (3 szt.).

Całkowita wartość operacji wyniosła 199.253,42 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 161.994,65 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 103.077,00 zł.

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości około 1080 m3/rok.

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają:

 • osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń,
 • ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR,
 • drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko drenażowe lub studnię chłonną,
 • instalację napowietrzającą,
 • pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy),
 • pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy)

 

10 stycznia 2022


Zdalna Szkoła +

Gmina Sułów dołącza do samorządów, które kolejny raz skorzystają z dotacji na zakup sprzętu do organizacji nauczania przez internet. W ramach programu „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Gmina Sułów otrzymała 55 tys. zł.

Dzięki wsparciu uczniowie ze szkół podstawowych z Sułowa, Tworyczowa i Michalowa otrzymają niezbędny do nauki sprzęt komputerowy. Przekazanie sprzętu odbyło się przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. Następnie dyrektorzy placówek przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

24 października 2020


Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

17 października 2020


Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików

 

Gmina Sułów otrzymała pomoc finansową na operację pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików” mająca na celu „Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców LGD poprzez wzmocnienie atrakcyjności oraz rewitalizację obszaru LGD” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2 sierpnia 2019


Pół miliona dla Gminy Sułów!

Przejdź do - Pół miliona dla Gminy Sułów!

Premier Mateusz Morawiecki w Zamościu. Podczas spotkania z samorządowcami z regionu, które odbyło się w Zamojskiej Delegaturze Urzedu Wojewódzkiego szef rządu wręczył symboliczne czeki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda.

Jest to wsparcie dla samorządów w czasie wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Przekazane środki pozwolą powiatom, miastom i gminom na prowadzenie inwestycji i uzupełnienie wkładu własnego. Pieniądze te mogą być przeznaczone na drogi, chodniki, przedszkola, szkoły, na każdą działalność inwestycyjną.

Gmina Sułów uzyskała dzięki temu aż 500 000 zł. Symboliczny czek z rąk premiera Mateusza Morawieckiego odebrał wójt naszej Gminy Leon Bulak. 

1 lipca 2020


Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce

 • Całkowita wartość Projektu: 1.006.797,56 złotych
 • Wartość dofinansowania: 687.641,11 złotych ze środków EFRR oraz 80.898,95 złotych w formie dotacji celowej
 • Numer umowy dofinansowania: RPLU.05.02.00-06-0006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.
 • Okres realizacji Projektu:od 02-01-2019 do 30-11-2021
  • Krótki opis inwestycji:
   • Branża budowlana
   • • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku
   • • Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski
   • • Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z izolacją
   • • Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami
   • • Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
   • Branża elektryczna
   • • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
   • • Wykonanie instalacji odgromowej
   • Branża sanitarna
   • • Wymiana kotła węglowego z zasobnikiem na pellet
   • • Wymiana grzejników
   • • Montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepła

31 stycznia 2020


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie

 • Całkowita wartość Projektu: 1.522.305,51 złotych
 • Wartość dofinansowania: 1.026.773,89 złotych
 • Numer umowy dofinansowania: RPLU.05.02.00-06-0097/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.
 • Okres realizacji Projektu: od 02-01-2019 do 31-12-2020
 • Krótki opis inwestycji:
  • Branża budowlana
   • • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły i hali sportowej
   • • Wykonanie ocieplenia stropów budynku, wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej
   • • Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski
   • • Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami
   • • Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
  • Branża elektryczna
   • • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
   • • Wykonanie instalacji odgromowej
  • Branża sanitarna
   • • Wymiana dwóch kotłów węglowych na kotły z zasobnikiem na pellet
   • • Wymiana grzejników

31 stycznia 2020


Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.

Wójt Gminy Sułów informuje, że na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska znajduje się informacja, dot. naboru wniosków na podejmowanie działalności  gospodarczej wraz z wymaganą dokumentacją.

22 marca 2019


Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sułowie

20 lutego 2019