FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów Kolonia – Tworyczów od km 1+292 do km 2+286

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Nazwa projektu:

„Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów Kolonia – Tworyczów od km 1+292 do km 2+286”

Kwota dofinansowania: 272 548,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 389 355,34

 

Opis projektu:

Celem projektu są roboty budowlane w postaci przebudowy drogi wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Ponadto do przebudowy droga jest odcinkiem środkowym, a całość krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 848 i powiatową nr 3202L.
Dzięki wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej znacznie poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów, gdyż kierowcy nie będą już musieli gwałtownie hamować przed wyrwami, dziurami i wyłomami w jezdni oraz próbować je omijać w celu uchronienia pojazdu przed uszkodzeniem w przypadku wjechania w te ubytki, co obecnie ma miejsce. Ponadto nowa nawierzchnia będzie posiadała lepszą przyczepność dla kół pojazdów, co przyczyni się do ich stabilniejszej i bezpieczniejszej jazdy oraz zapewni krótszą drogę hamowania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Pomimo faktu, że przebudowana droga nie będzie posiadać chodników dla pieszych, to wykonane obustronne pobocza gruntowe ulepszone częściowo kruszywem pozwolą na poruszanie się nimi pieszych, dzięki czemu nie będą oni już bezpośrednio poruszać się jezdnią, na której narażeni są na potrącenie przez poruszające się pojazdy. Również zamontowane nowe oznakowanie pionowe przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, gdyż ograniczy prędkość poruszających się pojazdów do prędkości 30 km/h.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający znak B-33 ograniczający prędkość do 30km/h oraz znaki ostrzegawcze A-7 uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu i A-30 ostrzegający, że kończy się droga utwardzona.

Planowana do przebudowy droga znacznie poprawi jakość życia mieszkańców. Tereny bezpośrednio zlokalizowane przy przebudowywanym odcinku drogi gminnej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sułów przeznaczone są pod zabudowę zagrodową jednorodzinną . Ponadto poprawa komunikacji przyczyni się także do lepszego rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych, które rozlokowane są wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej, gdyż dzięki niej uzyskają one lepsze połączenie z polami uprawnymi oraz pozwoli ona na lepsze zaopatrzenie tych gospodarstw w różnorodne produkty do produkcji rolnej. Ze względu na bliską lokalizację zbiornika wodnego Nielisz, przy dobrej jakości drodze będą mogły rozwijać się gospodarstwa agroturystyczne.

Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji Zadania

Elementy i rodzaje robót

Koszt ogółem brutto

Koszt kwalifikowalny brutto

Koszt niekwalifikowalny brutto

Okres realizacji poszczególnych
elementów i rodzajów robót

Roboty przygotowawcze

5 501,78

5 501,78

 

XI 2020

Roboty ziemne

18 053,94

18 053,94

 

III-2021-IV 2021

Konstrukcja drogi

324 175,29

324 175,29

 

IV-2021-V-2021

Roboty wykończeniowe

41 624,33

41 624,33

 

IV-2021-V-2021

Oznakowanie pionowe

 3 738,52  

3 738,52

IV-2021-V-2021

SUMA

393 093,86 389 355,34

3 738,52

 

17 grudnia 2020