Wsparcie wykorzystania OZE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów

Przejdź do - Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów

Projekt o nazwie ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” zrealizowany przez Gminę Sułów i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.1Wsparcie wykorzystania OZE na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLU.04.01.00-06-0019/19-00 zawartej w dniu 15 maja 2020r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Sułów polegał na montażu:

 1. 134 zestawów instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym:
  1. 110 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika c.w.u o pojemności 300 dm3,
  2. 24 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika c.w.u o pojemności 400 dm3,
 2. 171 zestawów instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym:
  1. 18 zestawów, każdy składający się z 7 szt. paneli o łącznej mocy 2,17 kWp,
  2. 61 zestawów, każdy składający się z 10 szt. paneli o łącznej mocy 3,1 kWp,
  3. 92 zestawów, każdy składający się z 13 szt. paneli o łącznej mocy 4,03 kWp,
 3. 48 szt. kotłów c.o. na biomasęw budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym:
  1. 16 szt. o mocy 15 kW (budynki mieszkalne),
  2. 17 szt. o mocy 20 kW (budynki mieszkalne),
  3. 13 szt. o mocy 25 kW (budynki mieszkalne),
  4. 1 szt. o mocy 30 kW (budynek  Ośrodka Zdrowia w Tworyczowie),
  5. 1 szt. o mocy 120 kW (budynek Remizo-Świetlicy w Sułowie).

Całkowita wartość projektu wyniosła 4.384.008,60 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 4.008.913,67 zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wyniosło 2.910.471,32 zł.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska na obszarze Gminy Sułów, a w szczególności na jakość powietrza. Obok oczywistego wpływu projektu na zagadnienia związane z ochroną środowiska gminy można dostrzec także szerszy aspekt jego realizacji. Odnosi się to szczególnie do szans jakie niesie dla gminy rozwój sektora turystki. Tylko dzięki zachowaniu doskonałego stanu środowiska naturalnego gmina będzie mogła kształtować swój pozytywny, nowoczesny i przyjazny środowisku wizerunek tworząc tym samym dogodne warunki do przybywania, inwestowania i wypoczynku na jej terenie.

Realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków EFRR przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Gminy Sułów oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Potrzeba ta jest determinowana koniecznością:

 • · zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery: pyłów, SO2, NOx, CO2 oraz CO,
 • · poprawy atrakcyjności ekologicznej obszaru Gminy Sułów,
 • · poprawy sprawności wytwarzania ciepła,
 • · ograniczania, a w sezonie letnim całkowitą rezygnacją ze stosowania konwencjonalnych źródeł ciepła,
 • · zmniejszenia kosztów pozyskiwania ciepła,
 • · pobudzenia gospodarki,

oraz:

 • · negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiskowych na obszary chronione znajdujące się w okolicach terenu objętym projektem,
 • · brakiem motywacji finansowej do zastosowań odnawialnych źródeł energii,
 • · koniecznością spełnienia wspólnotowych wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zakłada się, że energia odnawialna jest neutralna i nie emituje gazów cieplarnianych, dlatego też szacuje się, że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wyniesie 1.394,19 ton równoważnika CO2/rok.

27 stycznia 2022


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, że niebawem rozpocznie się ich montaż.

Przed montażem z każdym z uczestników projektu skontaktuje się przedstawiciel firmy montującej instalacje, czyli firmy ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu koło Rzeszowa, w celu zebrania danych niezbędnych do zamontowania instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach mieszkalnych oraz przygotowania dokumentów zgłoszeniowych do PGE Oddział Zamość umożliwiających podłączenie instalacji do sieci energetycznej.

Osoba reprezentująca firmę ML System S.A. będzie posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane przez Wójta o realizowaniu zadań związanych z w/w projektem. W związku z powyższym proszę o udzielenie potrzebnych informacji osobie, która przedstawi stosowne zaświadczenie.

Ważna informacja !!!

Warunkiem podłączenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej PGE by mogła stać się ona instalacją prosumencką (umożliwiającą magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w sieci, a później ich pobieranie) jest posiadanie ważnej umowy kompleksowej z PGE (sprzedaż energii elektrycznej i jej dostawa).

Jeżeli ktoś z uczestników projektu nie ma umowy kompleksowej z PGE, nie będzie można zgłosić tej instalacji do Zakładu Energetycznego. W tym przypadku uczestnik będzie musiał rozwiązać obecną umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą np. z firmą Tauron, Enea, Orange itp. i zawrzeć ją z PGE.

Jeżeli ktoś tego nie dokona, to będzie to potraktowane jako rezygnacja z udziału w projekcie i nastąpi rozwiązanie zawartej umowy o wzajemnych zobowiązaniach Stron pod względem organizacyjnym i finansowym związanych z montażem i eksploatacją instalacji. Po rozwiązaniu umowy do projektu zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

1 marca 2021


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, że umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Województwem Lubelskim oraz warunki przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania nie dopuszczają możliwości zwiększenia mocy poszczególnych instalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym na poszczególnych budynkach mieszkalnych będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocach przewidzianych w umowach zawartych z właścicielami tych budynków.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

4 marca 2021


Informacja

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 29 kwietnia 2019r. do 21 maja 2019r. będą prowadzone zapisy osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energiiw ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE”objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

 1. montaż instalacji fotowoltaicznych,
 2. montaż kolektorów słonecznych,
 3. montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Warunkiem koniecznym do udziału w którymkolwiek z powyżej wymienionych projektów jest aktualne zamieszkiwanie i zameldowanie na terenie Gminy Sułów oraz brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

26 kwietnia 2019