XXXV Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2021

Uprzejmie informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

Porządek obrad sesji Rady Gminy.

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Sułów.
 4. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami.
 5. 5. Zapytania radnych.
 6. 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmiany uchwały nr XXXII/201/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  2. b) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2022
  3. c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  4. d) postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  5. e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułów,
  6. f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  7. g) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
  8. h) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów,
  9. i) uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. 10. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski