Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oświetlenie uliczne w Deszkowicach Pierwszych

 W Deszkowicach Pierwszych powstało nowe oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji postawiono 14 nowych słupów wraz z ledowym oświetleniem oraz zamontowano 12 ledowych lamp na już istniejących słupach. Dzieki temu udało się oświetlić odcinek o łącznej długości ok. 1,2 km. Co ważne, oświetlono bardzo uczęszczane skrzyżowanie, spowoduje to znaczną poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Projekt tej inwestycji powstał pod koniec 2017 r, a całkowity koszt poniesiony przez Gminę wyniósł 93 799,80 zł.

16 stycznia 2020


Nowe oświetlenie w Sułowie

Kolejna ulica w naszej Gminie zyskała oświetlenie. Nowoczesne ledowe oświetlenie powstało na ok. 600. metrowym odcinku drogi w Sułowie, prowadzącej od stacji paliw w kierunku Rozłop-Kolonii.

16 stycznia 2020


Nowy chodnik w Deszkowicach Pierwszych

Zakończyła się budowa chodnika w Deszkowicach Pierwszych. W ramach inwestycji, przy wsparciu powiatu zamojskiego, wybudowano 561 m chodnika przy drodze powiatowej Deszkowice Pierwsze - Michalów. Całkowity koszt inwestycji po stronie Gminy Sułów wyniósł 128 430,27 zł.

16 stycznia 2020


Droga powiatowa Tworyczów – Kitów, podsumowanie inwestycji

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tworyczów – Kitów. Wartość inwestycji wynosiła 2 202 113,29 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środków unijnych, a także dzięki finansowemu wkładowi Gminy Sułów oraz Starostwa Powiatowego w Zamościu. Z budżetu Gminy Sułów dofinansowano 1/4 wartości zadania, w kwocie - 512 871 zł.

23 grudnia 2019


Nowa nawierzchnia na drodze prowadzącej przez Kitów i Tworyczów

Przejdź do - Nowa nawierzchnia na drodze prowadzącej przez Kitów i Tworyczów

Zakończyły się prace na II etapie zadania pod  nazwą„Przebudowa  mostu  w  miejscowości  Kitów  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  3203L  Nielisz - Gruszka  Duża - Tworyczów w km 8+353 wraz  z  dojazdami  na  terenie  Gminy  Sułów”.

17 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Nowa nawierzchnia na drodze prowadzącej przez Kitów i Tworyczów

Gmina Sułów z "Perłą Biznesu"

Przejdź do - Gmina Sułów z "Perłą Biznesu"

W sobotę 23-go lutego br. w pensjonacie Myka miała miejsce uroczysta gala podsumowująca II edycję plebiscytu „Perły Biznesu”.

Plebiscyt przeprowadzony przez „Kronikę Tygodnia” miał za zadanie wyłonić najlepszych w ośmiu wybranych kategoriach, m.in. małe i duże przedsiębiorstwo, darczyńca roku, debiut roku oraz najważniejsza z naszego punktu widzenia kategoria: Inwestor Roku 2018, w której gmina Sułów zdobyła I-wsze miejsce. Kolejne miejsce zajęło Miasto Zamość.

12 marca 2019


Czytaj więcej o: Gmina Sułów z "Perłą Biznesu"

Nowy samochód dla OSP Sułów

Przejdź do - Nowy samochód dla OSP Sułów

Po kilkuletnich staraniach druhowie strażacy otrzymali bezpłatnie w użyczenie samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki STAR, typ: M69/12157LC, GBA 2,5/16. Użyczającym jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Należy przypomnieć, że jednostka OSP Sułów jako jedyna w naszej gminie jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co oznacza, iż powinna być dyspozycyjna na każde wezwanie z centrali w Zamościu.

Strażacy z Sułowa do tej pory dysponowali samochodem bojowym marki STAR, który przekroczył już 36 lat i w związku z tym stał się bardzo awaryjny. Powodowało to znaczne utrudnienia podczas wyjazdu na kolejne akcje.

Dzięki pomocy wielu osób, między innymi z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, a także wielokrotnych starań podejmowanych przez władze naszej gminy, mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni.

 

10 marca 2019


Informacja z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00

Przejdź do - Informacja z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00

Zakończona została przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0 + 000,00 do km 4 + 083,00. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną w dniu 30 czerwca 2016 r. w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Sułów umową o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Zakres przebudowy w/w drogi został zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. Celem w/w operacji było udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w pobliżu zalewu w Nieliszu, skrócenie o ponad 3 km dojazdu z miejscowości Sułów do miejscowości Nielisz oraz wykonanie drogowego połączenia miejscowości Sułówek i Nawóz, poprzez przebudowę przedmiotowej drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Wartość zadania ogółem wyniosła 2 283 166,07 zł, w tym 1 452 778,00 zł dotacji.
Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 6 lipca 2017 r. odbiór końcowy całości inwestycji drogi dokonany został w dniu 23 marca 2018r.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.
Zrealizowana inwestycja ma znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców oraz zwiększa walory turystyczne Gminy Sułów.

13 kwietnia 2018


Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów

Wojewoda Lubelski zdecydował, które z Gmin otrzymają w 2018 roku wsparcie finansowe z budżetu Państwa na budowę nawierzchni dróg gminnych. W ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” było do podziału 82 969 408 zł, z tego 41 484 704 zł na drogi powiatowe oraz 41 484 704 zł na drogi gminne. W zakończonym 15 września 2017 roku naborze konkursowym Gminy województwa lubelskiego złożyły 101 wnioski na łączną kwotę 79 153 787,33 zł dofinansowania. Podlegały one ocenie Komisji powołanej przez Wojewodę i w wyniku jej pracy w dniu 13 listopada 2017 r. ogłoszona została wstępna lista rankingowa wniosków. Gmina Sułów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów”. W wyniku oceny Komisji nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej. Później był czas na protesty i odwołania. W dniu 28 grudnia 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki ogłosił ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Nasz pozostał na 4 miejscu listy. W dniu 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Sułów podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów” W ramach zadania przewidziano przebudowę nawierzchni drogi o długości 4,099 km, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodnika o łącznej długości 162 m, utwardzenie poboczy, przebudowę i utwardzenie zjazdów, budowę peronów autobusowych, oczyszczenie i odtworzenie rowów, budowę przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z oznakowaniem aktywnym przejścia dla pieszych.

Koszty realizacji projektu to 3 147 859,43 zł, w tym dofinansowanie z rządowego Programu 1 573.000,00 zł (50% całości kosztów kwalifikowanych). Pozostała kwota 1 574 859,43 zł to środki własne Gminy.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 28 marca 2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia – Sitno 84, 22-400 Zamość. Przewidziany termin zakończenia inwestycji to 15.10.2018 r.

12 kwietnia 2018


W szkołach będą gabinety higienistki

Gmina Sułów pozyskała dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 86 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej na kwotę 20 100,00 zł, po 6 700,00 zł dla każdej ze szkół – (w powiecie zamojskim tylko Gmina Sułów i Gmina Zamość – pozyskały przedmiotowa dotację).

17 listopada 2017