Dodatki mieszkaniowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2013 r.  poz. 966 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013r. poz.589).
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
- najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,
- osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 1 marca 2015r. najniższa emerytura wynosi 880,45zł (125%=1100,56zł, 175%=1540,79zł)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłkiem przedemerytalnym w 2007 r.

Dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego ogłoszonego przez Prezesa GUS, w roku 2015 dochód wynosi 239,08zł z 1ha przeliczeniowego miesięcznie.

Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywna powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymująca dodatek, w wysokości:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego- w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego-w gospodarstwie 2- 4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego-w gospodarstwie 5 osobowym i większym.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnie użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną,

- rachunki dotyczące wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc,
- na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach,
- orzeczenie o niepełnosprawności z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dokumenty dodatkowe (kserokopie lub do wglądu):
- tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności)
- rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
Informacje dodatkowe:
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem do 30% tj.
- dla 1 osoby  35m2 + 30% = 45,5m2,
- dla 2 osób  40m2 + 30% = 52,0m2,
- dla 3 osób  45m2 + 30% = 58,5m2,
- dla 4 osób  55m2 + 30% = 71,5m2,
- dla 5 osób  65m2 + 30% = 84,5m2,
- dla 6 osób  70m2 + 30% = 91,0m2,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Termin składania wniosku: do 10 każdego miesiąca

Termin załatwienia sprawy:
- 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
Opłaty:
- nie podlega