O gminie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Sułów bezpośrednio graniczy z powiatem krasnostawskim oraz biłgorajskim. Leży także w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego i części Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy Sułów wchodzi w skład krainy fizjograficznej Padołu Zamojskiego. Mały fragment południowo-zachodniej części gminy Sułów wchodzi w skład Roztocza Zachodniego. Dla terenu Roztocza Zachodniego typowa jest rzeźba lessowa duże rozcięcia erozyjne (jary i wąwozy wydrążone w lesie). Wysokości względne sięgają rzędu 70 m, teren jest falisty o spadkach od 6% do 10%.

Powierzchnia całej gminy wynosi 9348 ha, powierzchnia lasów i gruntów leśnych ogółem wynosi 296,66 ha, co stanowi 4,2% ogólnej powierzchni całej gminy. Powierzchnia użytków rolnych ogółem wynosi 7133,99 ha, stanowią one 76,31% ogólnej powierzchni gminy. Pozostałe grunty i nieużytki ogółem wynoszą 393,58 ha, czyli 5,5% ogólnej powierzchni gminy. Lasy zajmują powierzchnię 585 ha, co stanowi zaledwie 6,25% ogólnej powierzchni gminy i jest niewielka w porównaniu z powiatem zamojskim, w którym lasy stanowią 20,42% ogólnej powierzchni. Zwarte kompleksy znajdują się w pn. wsch. części gminy (część stanowią lasy podmokłe) i kompleks mniejszy na terenie, pd. zach. Są to lasy mieszane z dużym udziałem drzew liściastych, które są własnością rolników indywidualnych. Z uwagi na pełnienie funkcji glebo i wodochronnych lasy należy uznać za bezwzględnie chronione przed zmianą użytkowania na nieleśną. Warto wspomnieć również o występujących stanowiskach żołny w miejscowości Sąsiadka oraz stanowisku orlika krzykliwego na południe od miejscowości Sąsiadka.

Pod względem geomorfologicznym obszar gminy Sułów zaliczany jest do Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Gmina w większości znajduje się w granicach mezoregionu Padołu Zamojskiego, tylko jej płd-zach. Część położona jest w mezoregionie Roztocza Zachodniego. W gminie występują gleby lessowe, spośród których decydującą rolę odgrywają gleby brunatno ziemne (brunatne właściwe i wyługowane). Obok gleb brunatno ziemnych występują rędziny i czarnoziemy. Czarnoziemy wytworzone z lessów występują w rejonie Koloni Sułów i Rozłop. Na terenie gminy Sułów znajduje się dość dużo zabytków o znaczeniu historycznym. Warto zaznaczyć iż wszystkie zabytki objęte są ochroną konserwatorską i są to budynki, cmentarze, krzyże, drogi jak i zieleń.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Widokówka

  Widokówka

 • Powiększ zdjęcie Widokówka

  Widokówka

 • Powiększ zdjęcie Widokówka

  Widokówka

 • Powiększ zdjęcie Widokówka

  Widokówka

 • Powiększ zdjęcie Widokówka

  Widokówka