Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

APEL DO MIESZKAŃCÓW

W związku z licznymi zapytaniami i obawami mieszkańców naszej gminy apeluję do mieszkańców gminy Sułów powracających z zagranicy, o zastosowanie się do Rozporządzenia Rady Ministrów i poddanie się dwutygodniowej kwarantannie zarówno osób powracających do Polski, jak i ich rodziny, z którymi wspólnie zamieszkują,
Zagrożenie epidemiologiczne jest bardzo duże i nie można go w żaden sposób lekceważyć!!!

W czasie kwarantanny w żadnym wypadku nie wolno wychodzić z domu!!! Spacery, spotkania ze znajomymi, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane.

W przypadku zaobserwowania przez osoby trzecie nie stosowania się osób powracających z zagranicy i zobowiązanych do odbycia 14- dniowej kwarantanny prosimy o kontakt z: Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną – tel. 606 535 497, Policją- tel. 47 815 72 10 oraz nr alarmowe 997 lub 112.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 

Artykuły

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu
województwa lubelskiego


W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.
Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.
W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej.

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

Zgłoszenia osób chętnych, a także zapytania, prosimy pilnie wysyłać na adres e-mail: szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl

Tel. kontaktowy w godzinach pracy Urzędu (godz. 7.30 – 15.30): (81) 307 96 90

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA DO PRACY W SZPITALU TYMCZASOWYM

1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?
Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.). Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie
skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Kogo można skierować do pracy?
Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.
3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat,
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana
wyłącznie jedna z nich.

4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?
Aktualnie osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.
W związku z przyjęciem w dniu 22 października 2020 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (ustawa jest nadal procedowana), planowane jest podwyższenie pensji personelu medycznego skierowanego przez Wojewodę do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.
Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?
Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?
Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?
Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 4), może zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.
9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
10. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?
Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego
nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.
11. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?
Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia. Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.
12. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?
Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.
13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?
Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł

29 października 2020


Czytaj więcej o: Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej

CYKLICZNE WSTRZYMANIE RUCHU

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

"Ocalic od zapomnienia" - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej śp. ks. Franciszkowi Kapalskiemu

Przejdź do - "Ocalic od zapomnienia" - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej śp. ks. Franciszkowi Kapalskiemu

„4 czerwca 1940 r. zapobiegł pacyfikacji mieszkańców Sułowa przez okupantów niemieckich”, oto fragment tekstu, który umieszczony został na pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Franciszkowi Kapalskiemu. Jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie, miało miejsce w piątek 16 października br. przed budynkiem Urzędu Gminy w Sułowie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kaplicy bł. Czesława. Nabożeństwo w intencji ks. Franciszka Kapalskiego odprawił ks. proboszcz Marek Gudz, w asyście ks. wikariusza Marcina Flasińskiego z parafii pw. Św. Mikołaja w Urzędowie.

Data uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej została wybrana nieprzypadkowo, bowiem dnia 16 października przypada  rocznica urodzin tego wspaniałego kapłana i Polaka, „Cichego Bohatera”, który w sobie tylko wiadomy sposób ocalił mieszkańców Sułowa przed wydawałoby się nieuniknioną śmiercią z rąk okupantów niemieckich w roku 1940. I tak, po upływie 80 lat, od tamtych dramatycznych wydarzeń w sułowskiej kaplicy wybrzmiały słowa podziękowania za ten bohaterski czyn, za odwagę i niezłomną wiarę, za ocalenie.

Zachowanie pamięci o wydarzeniach tak odległych w czasie jest rzeczą bardzo trudną. Świadkowie tamtych dni odchodzą, pozostaje tylko przekaz ustny, wspomnienia tych, którzy widzieli, doświadczyli, uczestniczyli, przekaz który blaknie i z roku na rok ginie bezpowrotnie. O zachowanie tej pamięci przez kilka ostatnich lat walczył Przewodniczący Rady Gminy Sułów Pan Ryszard Pietrykowski. Piątkowa uroczystość była zatem swoistym podsumowaniem jego wieloletnich starań.

Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonał Wójt Gminy Sułów Leon Bulak wraz z siostrzenicą Ks. Franciszka Kapalskiego. W tym szczególnym dla mieszkańców naszej miejscowości dniu gościliśmy liczną delegację mieszkańców Urzędowa, skąd pochodził śp. ks. Franciszek, wśród gości znaleźli się także przedstawiciele bliskiej rodziny księdza.

Organizatorzy wydarzenia – władze samorządowe oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie przygotowali dla przybyłych gości spotkanie przy kawie i ciastku, stanowiące doskonałą okazję do wspomnień o ks. Franciszku Kapalskim.

Pamiątkową tablicę wykonaną z brązu, udało się ufundować dzięki wsparciu Fundacji Orlen, z programu „Moje Miejsce na Ziemi” staraniem GBP w Sułowie.

21 października 2020


Czytaj więcej o: "Ocalic od zapomnienia" - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej śp. ks. Franciszkowi Kapalskiemu

PSR 2020 - numery telefonów, z których dzwonią rachmistrze

Numer 22 666 66 62 wyświetla się, kiedy dzwonią rachmistrze z gminy.

Numery 22 279 99 99 oraz 572 33x xxx wyświetlają się, kiedy dzwonią rachmistrze z urzędu statystycznego.

20 października 2020


Czytaj więcej o: PSR 2020 - numery telefonów, z których dzwonią rachmistrze

PSR 2020 - Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

Na prace plastyczne czekamy do 20 listopada 2020 r.

Cel konkursu:

 1. rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci,
 2. umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
 3. poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci,
 4. wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Atrakcyjne nagrody!

Dla przedszkoli:

 1. domek i ciuchcia,
 2. labirynty magnetyczne,
 3. piankowe klocki,
 4. przewlekanki-nawlekanki.

Dla przedszkolaków:

 1. drobne upominki związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Przedszkolaku! Narysuj swoje wspomnienia lub wyobrażenia na temat spędzania wakacji na wsi. W pracy plastycznej umieść elementy związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Więc informacji znajdą Państwo na stronie:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-przedszkoli-pt-wakacje-na-wsi,171,1.html

20 października 2020


Czytaj więcej o: PSR 2020 - Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

Zarządzenie Wójta Gminy

KOMUNIKAT GOPS

Z powodu awarii systemu dziedzinowego w GOPS w Sułowie, osoby składające wnioski na świadczenie Dobry Start drogą elektroniczną w miesiącach lipiec - sierpień proszone są o weryfikację, czy dostały wypłatę świadczenia na podany rachunek bankowy.

W przypadku braku przelewu prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

Kierownik GOPS

/-/ Henryka Poździk

19 października 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT GOPS

Loteria Spisowa

Szanowni Państwo

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu  w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r.  

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:  www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.

 

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:

20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500

88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20 GB/mies.)

400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB

 

Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:

                • 20 października 2020 r.

                • 3 listopada 2020 r.

                • 23 listopada 2020 r.

Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube Głównego Urzędu Statystycznego.

19 października 2020


Czytaj więcej o: Loteria Spisowa

Quiz z wiedzy o PSR dla uczniów szkół podstawowych i średnich

Quiz z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dla uczniów szkół podstawowych
i średnich przygotowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Uczniu rozwiążquiz (test wyboru) umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/nLGL45iJAsbU2Asq5.

Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz google do 16 listopada 2020 r.

 

Celem konkursu jest:

- rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród uczniów szkół podstawowych i średnich;

- wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród uczniów;

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody dla uczniów i szkół:

Dla 60 najlepszych uczniów:

powerbank, pendrive, koc piknikowy, ręcznik szybkoschnący, koszulka T-shirt, czapka z daszkiem (gadżety z logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020).

 

Dodatkowo każda szkoła, której uczniowie znajdą się wśród zwycięzców konkursu otrzyma
1 zestaw piłek (piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej)  z logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (maksymalnie 60 szkół).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie https://lublin.stat.gov.pl/ pod zakładką Powszechny Spis Rolny 2020 Konkursy.

16 października 2020


Czytaj więcej o: Quiz z wiedzy o PSR dla uczniów szkół podstawowych i średnich