Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek

Zamówienie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Kwota dofinansowania – 215 421,89 zł

Całkowita wartość inwestycji – 555 469,32 zł

Cel projektu:

Celem projektu są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 116614L poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym i kruszyw łamanych 0/31,5 mm z dodatkiem cementu w ilości 2% oraz warstwą bitumiczną. Pobocza zostaną uzupełnione i wyprofilowane oraz obsiane trawą, natomiast zjazdy na posesję zostaną wykonane z kruszywa łamanego. Dodatkowo na  przebudowywanym odcinku drogi zostanie  wprowadzona stała organizacja ruchu.

30 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek

Sekrety Wsi, nr 110 - Czerwiec 2022

CZAS PRACY URZĘDU

 

 

W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Sułów Nr 34/U/2022
Urząd Gminy Sułów od dnia 29.06.2022 r. do 01.07.2022 r.
pracuje w godzinach 07.30 - 13.30

Kasa czynna w godzinach 07.30-13.00

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

29 czerwca 2022


Czytaj więcej o: CZAS PRACY URZĘDU

Spotkanie konsultacyjne

Oficjalne otwarcie drogi Deszkowice - Radecznica

Przejdź do - Oficjalne otwarcie drogi Deszkowice - Radecznica

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania 10,8 km przebudowanych dróg powiatowych w miejscowościach: Uście, Mokrelipie, Sąsiadka, Źrebce, Kolonia Sułów, Deszkowice I zlokalizowanych na terenie gmin: Radecznica i Sułów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021).

Spotkanie poprowadził Starosta Zamojski Stanisław Grześko, który podziękował za współpracę i zrozumienie dla podejmowanych przez Powiat Zamojski działań, mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury drogowej: Wojewodzie Lubelskiemu – Lechowi Sprawce oraz obecnym na odbiorze Wójtom: Gminy Radecznica – Marianowi Szuperowi i Gminy Sułów – Leonowi Bulakowi oraz Januszowi Sadlikowi – wykonawcy robót. W spotkaniu wzięli również udział m.in.: Radny Rady Powiatu w Zamościu – Lucjan Bednarz, Radni Gminy Radecznica, Radni Gminy Sułów i mieszkańcy.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022 przez Powiat Zamojski w partnerstwie z Gminą Radecznica i Gminą Sułów. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 10,9  mln zł, dofinansowanie RFRD ponad 5,44 mln. zł. Udzielona pomoc finansowa Gminy Radecznica wyniosła ok. 1,1 mln zł, a Gminy Sułów ponad 1,6 mln zł. Jest to dobry przykład współpracy władz samorządowych oraz skutecznego wykorzystania środków zewnętrznych.

Zakres robót na ww. drogach obejmował m. in. wykonanie nowej nawierzchni, uformowanie poboczy ulepszonych kruszywem z podwójnym utrwaleniem emulsją, budowę i przebudowę chodników, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, wykonanie peronów przy przystankach komunikacji zbiorowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz wymianę oznakowania pionowego.

 

Źródło: Powiat Zamojski

27 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Oficjalne otwarcie drogi Deszkowice - Radecznica

Ostrzeżenie meteorologiczne

V Piknik Archeologiczny w Sąsiadce

Występy Orkiestry Dętej

Przejdź do - Występy Orkiestry Dętej
 
Nasza Gminna Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta nie próżnuje. Oprócz regularnych ćwiczeń, w ostatnim czasie w połączonych siłach z Orkiestrą Dętą z Nielisza występowała m.in. w Mokremlipiu i Przewalu.

23 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Występy Orkiestry Dętej

Wójt Gminy Sułów z jednogłośnym absolutorium

21 czerwca 2022 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Sułów. Wśród głosowanych spraw znalazły się m.in. udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2021 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sułów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Na początku sesji przewodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski poprosił wójta Leona Bulaka o przedstawienie raportu o stanie Gminy Sułów za rok 2021. Wymieniono m.in. wszystkie wykonane w poprzednim roku inwestycje.

Po wysłuchaniu raportu wszyscy obecni radni (jeden radny był nieobecny) byli jednogłośni i opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi Leonowi Bulakowi absolutorium.

Gratulujemy Panu Wójtowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

23 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Wójt Gminy Sułów z jednogłośnym absolutorium

Komunikat Lubelskiej Izby Rolniczej