Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY SUŁÓW NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),  art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/203/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z  załącznikiem określającym szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, Wójt Gminy Sułów  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu dokumentu.

5 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY SUŁÓW NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Strategia Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027 z perspektywą na rok 2030. Wójt Gminy informuje, że w dniach 30.11.2021-21.12.2021 r. na ternie Gminy Sułów przeprowadzone zostanie badania ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy oraz ludzi związanych z gminą Sułów mieszkających poza nią.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22 – 448 Sułów. Wypełnione ankiety należy składać w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępniony zostaną na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/1tHrvrYBE1meDhOkP1pdd4GACrQ3aywOdyjlEpWzVB40/edit?usp=sharing

Wyniki badań posłużą opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Sułów, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy i odbudowę więzi lokalnych. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

30 listopada 2021


Program współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 28 października 2018 r.

o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnie opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, stronie internetowej i na BIP Gminy Sułów.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

30 października 2019


Program współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 19 października 2018 r.

o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 2 listopada 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, stronie internetowej i na BIP Gminy Sułów.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

19 października 2018


Program współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 26 października 2017 r.

 o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, stronie internetowej i na BIP Gminy Sułów.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

26 października 2017


Program współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 26 października 2016r.

              o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 4 listopada 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, na BIP Gminy Sułów.  

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

26 października 2016


Efektywność energetyczna sektora publicznego

Szanowni Państwo

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr XX/116/2016 Rady Gminy Sulów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Sułów

 Wójt Gminy Sułów

zaprasza do udziału mieszkańców, stowarzyszenia Gminy Sułów, pracowników Urzędu Gminy Sułów oraz jednostek organizacyjnych gminy do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

24 października 2016


Czytaj więcej o: Efektywność energetyczna sektora publicznego