Realizacja projektu „Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2015

W dniu 19 czerwca 2015 roku Gmina Sułów podpisała umowę na realizację projektu pn. „Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy Sułów poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu: 4 515 244,17 PLN

Dofinansowanie (85%): 3 473 063,53 PLN

Rozpoczęcie realizacji projektu: 04.05.2015 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.10.2015 r.

Zasadniczym problemem, który jest przedmiotem projektu, jest niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne instalacji produkujących ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zbyt duża liczba małych kotłowni węglowych i pieców o niskiej sprawności emituje szkodliwe zanieczyszczenia i gazy cieplarniane do powietrza odnosząc jednocześnie duże straty przy produkcji i przesyle ciepła do odbiorców.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

- stworzenie lokalnej infrastruktury oraz urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii cieplnej,

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wytwarzaniu energii cieplnej,

- redukcję emisji gazów cieplarnianych do powietrza i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

- zmniejszenie stopnia degradacji środowiska,

- wykorzystanie lokalnych zasobów do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE),

- ochronę naturalnych ekosystemów,

- obniżenie stale wzrastających kosztów ogrzewania,

- realizację polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie ochrony środowiska,

- rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców,

- zminimalizowanie strat przy produkcji i przesyle ciepła

Wszystkie zakładane cele zostaną zrealizowane dzięki wykonaniu w ramach projektu następującego zakresu inwestycyjnego:

1)      Montaż 360 zestawów solarnych w budynkach indywidualnych

2)      Montaż 3 zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej

3)      Budowa 10 słupów oświetleniowych (tzw. hybryd)


Zdjęcia przedstawiają instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

  instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

 • Powiększ zdjęcie instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

  instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

 • Powiększ zdjęcie instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

  instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

 • Powiększ zdjęcie instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

  instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

 • Powiększ zdjęcie instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

  instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

 • Powiększ zdjęcie instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych

  instalacje solarne zamontowane na budynkach mieszkalnych