Ogłoszenie o naborze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Wójt Gminy Sułów

ogłasza nabór na uczestników do projektu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

Projekt ma zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Sułów, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

Projekt jest skierowany do:

 • gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych w tym dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • rodzin zastępczych
 • rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców (wdowy/wdowcy)
 • osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 • dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: .Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym" publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym.

Nabór trwa od 03.03.2014 r. do 21.03.2014 r.

Działania projektu obejmują:

 • Modernizacja i rozbudowa istniejącej gminnej sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia przepustowości i zasięgu sieci.
 • Zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (1 komputer na gospodarstwo domowe);
 • Podłączenie sprzętu do sieci Internet w gospodarstwach domowych;
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i Internetu
 • Serwisowanie sprzętu.

Miejsca pobierania oraz składania formularzy zgłoszeniowych:

•Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

Zapraszamy do udziału w naborze!

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.