Informacje podstawowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2015

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Szanowni Państwo,

informuję iż decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku, Gminie Sułów przyznano dofinansowanie dla projektu pt. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów” w wysokości 4 196 759,39 zł kosztów kwalifikowalnych projektu.
Tym samym sukcesem zakończyły się starania Gminy Sułów o uzyskanie środków unijnych na zakup i montaż instalacji solarnych, które rozpoczęto w 2012 roku. Pierwotnie złożony wniosek zakładał dofinansowanie środków unijnych w wysokości 5 068 549,99 zł. Punktacja przyznana Gminie Sułów po ocenie merytorycznej i strategicznej projektu nie dawała szansy na pozyskanie tego dofinansowania. Po analizie oceny złożyliśmy stosowny protest od jej wyników, który został rozpatrzony pozytywnie.
Uzyskana w ten sposób dodatkowa punktacja umożliwiła nam otrzymanie dofinansowania z wolnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Kwota ta jednak została zmniejszona do poziomu środków jakimi dysponuje Zarząd Województwa Lubelskiego.
Z uwagi na bardzo społeczny charakter inwestycji, w który zaangażowało się wielu mieszkańców gminy oraz jego wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy, Wójt Gminy podjął decyzję o realizacji inwestycji.
Zadanie obejmuje dostawę i montaż zestawów solarnych dla 360 budynków, których właściciele podpisali stosowne umowy użyczenia w 2012 r. i widnieją na liście podstawowej uczestników projektu. Wszyscy właściciele w celu weryfikacji podstawowych danych oraz określenia warunków uczestnictwa w projekcie muszą podpisać umowę rozstrzygającą te kwestie.
W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Właściciele są zobowiązani do osobistego stawiennictwa i rozwiązania w/w umowy użyczenia.
W związku z tym, iż projekt uprzednio planowany do realizacji na 2 lata, musi zostać zrealizowany w bieżącym roku kalendarzowym. W celu sprawnego przeprowadzenia czynności przygotowawczych oraz podpisania z Właścicielami budynków umów określających warunki uczestnictwa w projekcie, na terenie gminy zostaną zorganizowane spotkania zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram spotkań:

2 luty 2015 r. w godz. 9.00 - 12.00 – mieszkańcy Źrebiec i Sąsiadki – budynek remizy OSP w Źrebcach,
3 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 – mieszkańcy Deszkowic Pierwszych i Rozłop – budynek remizy OSP w Deszkowicach Pierwszych,
4 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 11.00 – mieszkańcy Michalowa i Deszkowic Drugich – budynek centrum wsi (przy stawie),
5 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 – mieszkańcy Tworyczowa, Sułowca, Kitowa i Kolonii Kawęczyn – budynek remizy OSP w Tworyczowie,
6 luty 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy – mieszkańcy Sułowa, Kulikowa, Sułówka, Kolonii Sułów, Kolonii Rozłopy- Urząd Gminy Sułów, pok. nr 13.
 

W celu podpisania umów na spotkania obowiązkowo muszą się stawić wszyscy właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych, którzy w 2012 r. podpisali umowę użyczenia. Osoby te muszą wziąć ze sobą dowód osobisty.

Na spotkania zapraszamy także wszystkie osoby, które są zainteresowane wpisaniem się na listę rezerwową, z której będzie uzupełniana lista podstawowa w wypadku rezygnacji obecnych uczestników projektu.

Jednocześnie informuję, iż jeśli po podpisaniu umów nie będzie możliwa instalacja zestawów solarnych w 360 budynkach mieszkalnych (np. w wyniku dużej ilości osób rezygnujących), Gmina będzie zmuszona do rezygnacji z dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego (liczba budynków objętych inwestycją nie podlega zmianie).
Podpisanie umów jest wstępnym etapem realizacji projektu weryfikującym dane posiadane przez Gminę. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w projekcie przez mieszkańców gminy, przystąpimy do procedury wyboru wykonawcy zadania, który wykona niezbędną dokumentację projektową oraz dostarczy i zainstaluje zestawy solarne. Przewidywany termin realizacji to maj-listopad 2015 r.

Informacje o projekcie

W ramach projektu planowana jest instalacja kolektorów słonecznych w 360 prywatnych obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy Sułów oraz w 3 obiektach użyteczności publicznej (Warsztat Terapii Zajęciowej, remiza OSP w Sułowie, Zespół Szkół w Sułowie wraz z Urzędem Gminy). Projekt obejmuje także ustawienie słupów oświetleniowych wykorzystujących energię słoneczną (tzw. hybrydy) na skrzyżowaniach dróg w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ich użytkowników.

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomości na której mają zostać zamontowane kolektory

Gmina Sułów instalując kolektory słoneczne na nieruchomości w której jest zarejestrowana działalność gospodarcza będzie udzielała dla danego podmiotu tzw. pomocy publicznej. Oznacza to m.in. konieczność udokumentowania wsparcia oraz zgłoszenia takiej pomocy do UOKiK przez Gminę. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na nieruchomości, gdzie ma być zainstalowany system kolektorów słonecznych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy - Oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
W przypadkach prywatnych budynków mieszkalnych – w sytuacji, gdy w okresie realizacji i/lub trwałości projektu (tj. w okresie 5 lat od zakończenia finansowego zadania) w danym budynku właściciel prowadzi/rozpocznie działalność komercyjną, powinien on zgłosić ten fakt Gminie Sułów oraz przedłożyć oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do informacji, a uzyskaną pomoc w powyższym zakresie uznać za „pomoc de minimis”. W tej sytuacji Gmina Sułów udokumentuje udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej udzielania.
Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak