OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2018

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2018 r. zadań z zakresu:

„upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), oraz art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) – wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy "PERŁA" DESZKOWICE

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak