VIII Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

Uprzejmie informuję, że VIII Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r.
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie („Stara Remiza”).

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy.
 • 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 • 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 • 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok,
  • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2018 r.,
  • c) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
  • d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Sułów,
  • e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  • f) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  • g) udzielenie Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego,
  • h) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów,
  • i) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • j) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 • 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • 9. Wolne wnioski.
 • 10. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie