XIV Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2019

Uprzejmie informuję, że XIV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 11/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Sułów.
 4. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami.
 5. 5. Zapytania radnych.
 6. 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie;
  1. a) zniesienia pomnika przyrody
  2. b) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów,
  3. c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów,
  4. d) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
  5. e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
  6. f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sułów na 2020 r.
  7. g) określenia wysokości rocznych stawek od środków transportowych na rok 2020,
  8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Deszkowice Pierwsze nr działki 227/3 stanowiących własność Gminy Sułów,
  9. i) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  10. j) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 8. 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. 10. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielenia zwolnienia radnym od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz.506)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie