INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2020

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 i § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 780) informuję, że ze względu na brak możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego określonego w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej – zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym w oddziałach przedszkolnych:

1) w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie,

2) w Szkole Podstawowej w Sułowie,

3) w Szkole Podstawowej w Tworyczowie,

zostają zawieszone na czas oznaczony w terminie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

W powyżej wskazanym okresie zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §  7 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak