Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2020

 • Całkowita wartość Projektu: 1.006.797,56 złotych
 • Wartość dofinansowania: 687.641,11 złotych ze środków EFRR oraz 80.898,95 złotych w formie dotacji celowej
 • Numer umowy dofinansowania: RPLU.05.02.00-06-0006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.
 • Okres realizacji Projektu:od 02-01-2019 do 30-11-2021
  • Krótki opis inwestycji:
   • Branża budowlana
   • • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku
   • • Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski
   • • Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z izolacją
   • • Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami
   • • Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
   • Branża elektryczna
   • • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
   • • Wykonanie instalacji odgromowej
   • Branża sanitarna
   • • Wymiana kotła węglowego z zasobnikiem na pellet
   • • Wymiana grzejników
   • • Montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepła