Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

 

o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Sułów w latach 2021 –2022 oraz o naborze chętnych do projektu o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków  na terenie Gminy Sułów”.

 

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 24 lutego do 02 marca 2020r. prowadzi zapisy osób chętnych - właścicieli budynków mieszkalnych na zameldowanych na terenie Gminy Sułów do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ściekóww ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Projekt o nazwie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów” będzie realizowany w celu oczyszczania ścieków socjalno - bytowych na obszarze Gminy, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Sułów najpóźniej do dnia 31 października 2022 r.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Sułów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane na własność właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowanych Unii Europejskiej i wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto).

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

Warunki udziału w projekcie:

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Sułów, których właściciele są zameldowani na terenie Gminy,

2) szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 5.000 złotych do 15.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),

3) przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT     Kwotę  w wysokości36,37 % kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT należy wpłacić w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy w Sułowie o podpisaniu umowy o dofinansowania projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu tych informacji na stronie internetowej www.sulow.pl .

4) osoby, które w 2016r. złożyły deklarację udziału w projekcie i wpłaciły wkład własny na wykonanie dokumentacji projektowej nie muszą ponownie składać deklaracji – automatycznie będę uwzględnianie w bieżącym naborze chętnych do udziału w projekcie, chyba, że złożą oświadczenie o rezygnacji z udziału w tym projekcie. Natomiast kwota 200,00 zł. zostanie zaliczona na poczet przyszłych kosztów inwestycji

5) osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji, na stronie internetowej: www.sulow.pl oraz dostępna w Urzędzie Gminy w Sułowie w pokoju nr 13,

6) deklaracje będą przyjmowane wReferacie Rozwoju Urzędu Gminy w Sułowie (pokój nr  13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2020r. wraz z dowodem wpłaty na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową oraz aktualnym wypisem z rejestru gruntów (dotyczy działki/działek, na których będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków) prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu (nie starszy niż 3 miesiące w dacie złożenia deklaracji). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

7) deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania,

8) deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć ( podpisać ) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli (wtedy upoważnienie musi być dołączone),

9) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.

10)budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych,

11) warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sułów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej,

 

                                                                                                Wójt Gminy Sułów

                                                                                                  /-/ Leon Bulak

21 lutego 2020


Czytaj więcej o: Informacja

XVII Sesja Rady Gminy Sułów

Przejdź do - XVII Sesja Rady Gminy Sułów

Informuję, że XVII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: XVII Sesja Rady Gminy Sułów

"Z miłości do książek" - Festiwal Książki Regionalnej w Sąsiadce

Przejdź do - "Z miłości do książek" - Festiwal Książki Regionalnej w Sąsiadce

Dla niektórych jest najlepszym przyjacielem, dla innych odskocznią od szarej codzienności, bywa, że bawi do łez, czasem wzrusza, i absolutnie zawsze porusza nasze emocje. Od najmłodszych lat uczy nas używania wyobraźni. Książka – bo o niej mowa, stała się też motywem przewodnim Festiwalu, który został zainaugurowany w piątek 14 lutego w remizo – świetlicy w Sąsiadce.

17 lutego 2020


Czytaj więcej o: "Z miłości do książek" - Festiwal Książki Regionalnej w Sąsiadce

Kobieta gospodarna wyjątkowa - konkurs KGW

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Tworzą je kobiety wyjątkowe – pełne pasji, zaangażowane społecznie, przedsiębiorcze, ale też oddane rodzinie i tradycji. Aktywność Kół z roku na rok rośnie. Panie mogą pochwalić się bogatym dorobkiem –zarówno kulinarnym, jak i rękodzielniczym. Marszałek Województwa Lubelskiego, chcąc pokazać ich osiągnięcia, zachęca do udziału w specjalnym przeglądzie, podczas którego zaprezentowana zostanie twórczość członków KGW z terenu województwa lubelskiego.

 

17 lutego 2020


Czytaj więcej o: Kobieta gospodarna wyjątkowa - konkurs KGW

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2020 r. zadań z zakresu:
„upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2020r zadań z zakresu:upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz.688 ze zm. ), oraz art.28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r(Dz. U. z 2019r, poz. 2251) – wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy”PERŁA” DESZKOWICE

 


Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

13 lutego 2020


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Kącik czytelniczy dla najmłodszych

Przejdź do - Kącik czytelniczy dla najmłodszych

Rozpoczęcie przygody „ze szkołą” to oczywiście mnóstwo radości, ale też i wyzwań. Wiedzą o tym rodzice, wiedzą nauczyciele i same dzieci, które w przedszkolu i najmłodszych klasach zdobywają pierwsze doświadczenia, poznają przyjaciół, uczą się funkcjonować w grupie. W przyjaznym środowisku łatwiej zdobywać pierwsze szkolne szlify, a nauka poprzez zabawę przynosi najlepsze efekty. Kiedy jednak przychodzi czas na chwilę wyciszenia doskonale sprawdza się kącik czytelniczy  - miejsce na odpoczynek i relaks, na spokojną lekturę ulubionej bajki.

Projekt wspomnianego kącika to inicjatywa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie. Dzięki tej pomocy zakupiono trzy komplety kolorowych puf z ekoskóry. Wyposażenie zostało przekazane na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie Małgorzaty Kuźmy 07.02.br. podczas małej szkolnej uroczystości. Niespodziewany podarunek za zgodą Pani Dyrektor został od razu przez dzieci wypróbowany. Radości nie było końca.

Cieszymy się, że wspomniana inicjatywa odpowiedziała na realne potrzeby najmłodszych, którym życzymy dużo satysfakcji płynącej z korzystania z nowego sprzętu.

13 lutego 2020


Czytaj więcej o: Kącik czytelniczy dla najmłodszych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

Spotkanie informacyjne

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach, które odbędzie się 11 lutego 2020 r. Po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na:

  1. Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  2. Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej
    i trzeciej generacji,
  3. Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania  energii z OZE
    (w ramach budowy i modernizacji sieci),
  4. Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
  5. Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.

 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

-        zgodnie z programami pomocy publicznej

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 

-        dla przedsiębiorstw z sektora MŚP   2 500 000,00 PLN

-        dla spółek prawa handlowego   3 000 000,00 PLN

Dokumentacja konkursowa do opisanego Działania znajduje się na stronie internetowej:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-2-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/  

Wnioski można składać w terminie od 13.01.2020 r. – 28.02.2020 r. do godziny 15:00:00

Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie daje to Działanie!

 

Rejestracja uczestników na spotkanie prowadzona jest poprzez stronę internetową: https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/83  

 

Termin spotkania: 11 lutego (wtorek)

Miejsce spotkania: Lublin, Informacje dotyczące miejsca spotkania, zostaną przesłane drogą mailową osobom zakwalifikowanym, w piątek 7 lutego 2020 r.

Godziny spotkania: 10.00-13.00

Spotkanie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.LAWP w Lublinie nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie informacyjne. Liczba uczestników ograniczona.

7 lutego 2020


Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

5 lutego 2020 roku (ŚRODA) w godz. 9:00 – 13:00
W URZĘDZIE GMINY SUŁÓW, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW RADCA PRAWNY.

USŁUGA JEST NIEODPŁATNA

 

4 lutego 2020


Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Rajd po Roztoczu KGW