Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

APEL DO MIESZKAŃCÓW

W związku z licznymi zapytaniami i obawami mieszkańców naszej gminy apeluję do mieszkańców gminy Sułów powracających z zagranicy, o zastosowanie się do Rozporządzenia Rady Ministrów i poddanie się dwutygodniowej kwarantannie zarówno osób powracających do Polski, jak i ich rodziny, z którymi wspólnie zamieszkują,
Zagrożenie epidemiologiczne jest bardzo duże i nie można go w żaden sposób lekceważyć!!!

W czasie kwarantanny w żadnym wypadku nie wolno wychodzić z domu!!! Spacery, spotkania ze znajomymi, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane.

W przypadku zaobserwowania przez osoby trzecie nie stosowania się osób powracających z zagranicy i zobowiązanych do odbycia 14- dniowej kwarantanny prosimy o kontakt z: Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną – tel. 606 535 497, Policją- tel. 47 815 72 10 oraz nr alarmowe 997 lub 112.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 

Artykuły

Sekrety Wsi - Maj 2020

Żywność POPŻ 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że pomoc w formie trwałej żywności w ramach POPŻ 2014-2020 wydawana będzie w Sułowie na placu przy remizie OSP w dniu 3 czerwca 2020r. (tj. środa) w godz. w/g ustalonego harmonogramu:

  • 8.00 do 10.00 - Sułów, Sułów-Kolonia, Sułówek, Kulików

  • 10.00 do 12.00 - Tworyczów, Kawęczyn-Kolonia, Rozłopy-Kolonia, Sułowiec

  • 12.00 do 14.00 - Kitów, Sąsiadka, Źrebce, Rozłopy

  • 14.00 do 16.00 - Deszkowice I, Deszkowice II, Michalów

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi ze wzrostem zachorowań na koronawirusa prosimy o zabranie ze sobą rękawiczek i maseczek! Oczekując w kolejce należy zachować ostrożność (pomiędzy oczekującymi osobami odległość min. 2 metrów) !!!

 

Osoby pozostające w kwarantannie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 84 68 26 341) w celu uzgodnienia terminu odbioru paczki żywnościowej.

 

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk

26 maja 2020


Czytaj więcej o: Żywność POPŻ 2014-2020

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboruZgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

22 maja 2020


Czytaj więcej o: Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Uwaga - szczepienie lisów

Podpisanie umowy na Odnawialne Źródła Energii

W piątek, 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Sułów Leonem Bulakiem a Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim na dofinansowanie projektu RPLU.04.01.00-06-0019/19 pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 134 szt. instalacji solarnych, 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

 

   

 

 

15 maja 2020


Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na Odnawialne Źródła Energii

Konkurs fotograficzny "Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska organizuje konkurs fotograficzny pt. „Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej”, którego celem jest ukazanie różnorodności i piękna przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska tj. gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Zgłoszenia należy nadsyłać od 15 maja do 15 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 czerwca 2020 r.

W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do udziału!!!

13 maja 2020


Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny "Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej"

Obwodnica Szczebrzeszyna

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania „ Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn” oraz potrzebą przeprowadzenia konsultacji społecznych w/w tematu informujemy, iż niestety z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, spotkanie bezpośrednie ze społecznością lokalną nie jest możliwe. Dlatego działania informacyjne przeprowadzone zostaną głównie w formie elektronicznej poprzez udostępnienie materiałów na platformach internetowych Urzędów Gmin/ Miast oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Lublinie.

13 maja 2020


Czytaj więcej o: Obwodnica Szczebrzeszyna

INFORMACJA

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 i § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 780) informuję, że ze względu na brak możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego określonego w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej – zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym w oddziałach przedszkolnych:

1) w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie,

2) w Szkole Podstawowej w Sułowie,

3) w Szkole Podstawowej w Tworyczowie,

zostają zawieszone na czas oznaczony w terminie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

W powyżej wskazanym okresie zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §  7 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak

6 maja 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Przerwa w dostawie wody