Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dodatek osłonowy

Zgodnie z treścią ustawy, wysokość dodatku osłonowego będzie uzależniona od trzech czynników – liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów na członka rodziny i rodzaju stosowanego opału.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przekazana będzie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku osłonowego!

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy?
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy wypłacany przez gminy
Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.
UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).


W/w wpisu dokonać można w pokoju nr 13 urzędu gminy w Sułowie!

Jaki dochód pozwala na złożenie wniosku w gminie o wypłatę dodatku osłonowego?
Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Jeżeli przekraczasz progi dochodowe, nadal będziesz mógł starać się o uzyskanie dodatku osłonowego. Świadczenie to będzie przyznawane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie wypłacane dopiero w momencie, kiedy po uwzględnieniu przekroczenia, do wypłaty pozostanie mniej niż 20 zł.
WAŻNE - Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to brane są pod uwagę dochody rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. brane są pod uwagę dochody z 2021 r.
Dochody z urzędu skarbowego gmina pozyskuje sama!

Termin składania wniosków o dodatek osłonowy:


Wnioski o dodatek osłonowy składać należy w terminie od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022r.


Osoby, które złożą dokumenty do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona do 31 marca 2022 roku, druga do 2 grudnia 2022 roku. Ci, którzy złożą wniosek po 31 stycznia 2022r do końca października, cały dodatek otrzymają w jednej racie, niezwłocznie po wydaniu informacji, nie później niż do 2 grudnia.


WYPŁATA DODATKU REALIZOWANA BĘDZIE TYLKO NA KONTO BANKOWE

 

PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE WNIOSKÓW:

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁOWIE

14 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

Szkolenie chemizacyjne

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sułów

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych

 

Operacja o nazwie ,,Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM0300281/20 zawartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Województwa Lubelskiego polegała na montażu 10 szt. biologiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Rozłopy (7 szt.) i Rozłopy – Kolonia (3 szt.).

Całkowita wartość operacji wyniosła 199.253,42 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 161.994,65 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 103.077,00 zł.

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości około 1080 m3/rok.

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają:

  • osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń,
  • ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR,
  • drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko drenażowe lub studnię chłonną,
  • instalację napowietrzającą,
  • pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy),
  • pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy)

 

10 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych

Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok

Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY SUŁÓW NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),  art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/203/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z  załącznikiem określającym szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, Wójt Gminy Sułów  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu dokumentu.

5 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY SUŁÓW NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Informacja

Przerwa w dostawie wody

Wójt Gminy Sułów informuje,
iż 4 stycznia 2022 r.(wtorek)
w godzinach od 8:00 do 16:00
nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

3 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Przerwa w dostawie wody

XXXV Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

28 grudnia 2021


Czytaj więcej o: XXXV Sesja Rady Gminy Sułów

Wesołych Świąt!