Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2015

Wójt Gminy Sułów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015- 2032.

Przedmiotowy projekt stanowi aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2011- 2032", opracowanego z 2011 roku. Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 SUŁÓW;

ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Sułów, Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój   nr 14, w godz. 7.30-15.30;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : ug@sulow.pl

w terminie do dnia 27 listopada 2015r. (uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sułów.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się: projekt aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sułów na lata 2015-2032" jest wyłożona do wglądu w dniach 5-27 listopada 20l5r. w Urzędzie Gminy Sułów, wReferacie Rozwoju Gospodarczego pokój nr 14, w godz. 7.30-15.30. Urząd Gminy oczekuje ponadto na pozytywne opinie dotyczące aktualizacji „Programu..." z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.