Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1936) a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 28 października 2016r. wraz z uzupełnieniem złożonym dnia 29 grudnia 2016r. przez Gminę Sułów

postanawiam

odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km 0+000 do km. 4+326,64".

Uzasadnienie
W dniu 28 października 2016r. do Wójta Gminy Sułów wpłynął wniosek Gminy Sułów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km 0+000 do km. 4+ 326,64. Uzupełniony dodatkowymi informacjami Gminy Sułów dot. planowanego przedsięwzięcia zawartymi w piśmie z dnia 29 grudnia 2016r.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353).

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy w związku z art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1936) jest Wójt Gminy Sułów.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art, 74 ust. "3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na:

a) stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sulow.pl)

b) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułów

c) tablicy ogłoszeń w miejscowościach Sułów i Sulówek

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi, ani też zastrzeżenia co do projektowanej inwestycji.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) analizowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - "drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochronyprzyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody" dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353) Wójt Gminy Sułów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia z dnia 29 grudnia 2016 roku znak WST III 4240.134.2016.JK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. ""Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km 0+000 do km. 4+ 326,64" nie istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu opinią sanitarną z dnia 14 listopada 2016r. nie wnioskuje o nałożenie obowiązku przeprowadzenia się za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Sułów w swoim postanowieniu przychylił sie do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.

Brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, analizując uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy

Planowane przedsięwzięcie położone jest w województwie lubelskim, powiecie zamojskim, w gminie Sułów na działkach w obrębie geodezyjnym Sułów o nr ewid. 671, 743, 571, 77, 672, 678/1, 678/2, 680, 681, 682/2, 682/3, 683, 685, 686, 704/1, 704/2, 705, 709, 710, 715, 718, 720, 721, 723, 725, 728, 729, 731, 732, 670, 115, 35, 78, 34, 33, 596, 31, 140, 30, 118, 28, 27, 26, 15, 14, 900 i w obrębie geodezyjnym Sułówek o nr ewid. 746, 740, 747, 698, 748, 333, 427, 222, 61, 900, 743, 554, 697, 887, 884/2, 880/2, 878/2, 461, 425, 423, 456, 422, 421, 420, 453, 414, 452, 419, 450, 418, 449, 449, 417, 446, 445, 416, 428. Teren planowanego przedsięwzięcia jest własnością Gminy Sułów. Lokalizacja przedsięwzięcia przebiega po śladzie istniejącej drogi gminnej. Planowana do przebudowy droga o długości 4,23 6km przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo. Na części drogi gminnej zostanie wykonane wzmocnienie w postaci warstwy ścieralnej z mieszanki mineraino-asfaltowej - gr. 4cm . Na części utwardzonej drogi zostanie wykonana: warstwa ścieralna z mieszanki mineraino-asfaltowej - gr. 4cm, warstwa wiążąca z mieszanki mineraino-asfaltowej - gr. 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - gr. 15cm. Natomiast na części gruntowej drogi zostanie wykonane: powierzchniowe utrwalenie, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm i podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=l,5 Mpa -gr. lOcm. Prognozowane natężenie ruchu po przebudowie nie ulegnie zmianie i kształtować się będzie na dotychczasowym poziomie. Przewidywany termin wykonania robót- od 01.06.2016 do 30.09.2017r. Czas trwania robót max. 4 miesiące. Planowane przedsięwzięcie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Będzie ono realizowane w pasie drogowym istniejącej drogi gminnej i nie będzie wymagało zajmowania nowych terenów. Parametry techniczne projektowanej drogi: liczba j ezdni - j edna,

  • klasa techniczna - L,
  • jezdnia o szerokości - 3,5-5 m,
  • pobocze gruntowe o szerokości - 0,75 m.

W zakres planowanej przebudowy wejdzie: przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej i gruntowej, wykonanie zjazdów i poboczy utwardzonych oraz oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych. W pasie drogowym oraz bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia nie występują drzewa objęte ochroną pomnikową. Zbiorowiska roślinne (głównie trawiaste) występujące w strefie bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia charakteryzują się małą różnorodnością biologiczną, należą do popularnie występujących, o małej wartości przyrodniczej i są w znacznym stopniu zdegradowane w wyniku długoletniej, ciągłej eksploatacji istniejącej drogi. W miejscowości Sułówek droga przecina rzekę - Por. W miejscu przejścia drogi przez rzekę znajduje się most (prześwit 10,8m, szerokość mostu 8,3m) , który w ramach planowanej inwestycji nie będzie przebudowywany. Wycinka drzew lub krzewów kolidujących z trasą przebudowywanej drogi będzie prowadzona na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogi, w okresie od 16 października do końca lutego (poza sezonem lęgowym). Termin ten może być inny, pod warunkiem wykonania kontroli ornitologicznej drzewa lub krzewów celem wykluczenia gniazdowania ptaków w koronach i dziuplach. Prace budowlane będą wykonane w porze dziennej, zgodnie z projektem budowlanym przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego.

Z analizy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia nie wynika możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych planowanego przedsięwzięcia z innymi.

W fazie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą surowce naturalne (woda, piasek, kruszywo) w ilościach wynikających z wyliczeń projektowych przy założonej technologii robót. W fazie tej wystąpią uciążliwości akustyczne związane z emisją hałasu na poziomie 88-1 OOdB oraz emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza związana z transportem materiałów budowlanych, pracą maszyn budowlanych, a także emisja związana z przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego. Emisje te będą miały charakter czasowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do trasy inwestycji liniowej oraz najbliższego otoczenia. Wykonywanie prac w porze dnia, przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie o możliwie najlepszych parametrach akustycznych oraz zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych zminimalizuje wpływ fazy realizacji inwestycji na klimat akustyczny i na powietrze.

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się, że lokalizacja zaplecza technologicznego będzie się znajdowała poza doliną rzeczną na terenie utwardzonym. Wytworzone ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych opróżnianych przez uprawnione podmioty i wywożone do oczyszczalni ścieków. Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach na wydzielonej powierzchni, następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady budowlane i masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane do wykonania planowanej inwestycji. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się występowania znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza wynikać będzie z eksploatacji drogi i będzie zależeć od natężenia ruchu. W okresie tym nie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe, natomiast ściekami są wody opadowe z korony drogi. Droga odwadniana będzie poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Woda opadowa spływała będzie grawitacyjnie do rowów przydrożnych, w których podlegać będzie procesowi samooczyszczenia (efekt oczyszczania wód opadowych w rowach trawiastych dla zawiesiny ogólnej wynosi 4f>90%, a dla substancji ropopochodnych 20+90%).

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia nie wynika ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy zastosowaniu proponowanych substancji i technologii. Prace budowlane prowadzone będą w technologii powszechnie stosowanej w budownictwie drogowym z zastosowaniem surowców naturalnych przyjaznych dla środowiska i posiadających atesty do ich stosowania. Preferowane są technologie zakładające dowóz gotowych elementów, prefabrykatów i półproduktów (m. in. mieszanka bitumiczna) co eliminuje wytwarzanie odpadów i ogranicza wpływ budowy na środowisko.

Według podziału fizjograficznego planowane przedsięwzięcie leży w obszarze wyżynnym (prowincji Wyżyny Polskie, w podprowincji Wyżyna Lubelsko-Lwowska w makroregionie Wyżyna Lubelska, mezoregionie Padół Zamojski), tym samym przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi, terenami uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowana do przebudowy droga znajduje się w międzyrzeczu Łętowni i Poru i przecina Dolinę Poru przy ujściu Dopływu spod Tworyczowa. W dnie doliny rzeki Por w bliskim sąsiedztwie planowanej do przebudowy drogi znajdują się niewielkie zbiorniki wodne, które są miejscem bytowania fauny wodno-błotnej.

Planowane przedsięwzięcie częściowo znajduje się na obszarze chronionym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz, U. Nr 151, z 2009, poz.1220 z późn. zm.) t.j. w obszarze Natura 2000 Ostoja Nieliska PLB060020, Wg Standardowego Formularza Danych w obszarze tym występują 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Gatunki związane są z siedliskami lasów, łąk, pól i wód. Przedmiotem ochrony (gatunki ptaków z oceną znaczenia obszaru A, B lub C) są: bączek A022, podgorzałka A060, kropiatka Al 19, żuraw A127, dubelt A 154, rybitwa biało wąsa Al 96, rybitwa czarna A197, płaskonos A056, cyranka A055, mewa białogłowa A459, rycyk Al56. Zagrożenia dla przedmiotów ochrony, cele i działania określa Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nieliska PLB060020 ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2014, poz. 4689). Teren przedsięwzięcia częściowo leży na terenie korytarza ekologicznego Polesie- Roztocze (KPdC-2C).

Droga przebiega przez tereny otwarte stanowiące użytki rolne oraz przez tereny zabudowy chronionej przed hałasem na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Wg KIP najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości ok. 7,5 m od krawędzi planowanej do przebudowy drogi. Aktualny klimat akustyczny strefy zabudowy kształtowany jest poprzez ruch pojazdów poruszających się po ww. drodze.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 406 Niecka Lubelska (Lublin), gdzie wody kredowe podlegają szczególnej ochronie.

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911)) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonym kodem PLGW200090. Stan ilościowy i chemiczny JCWP oceniono jako dobry. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911)) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim: RW2000024179, o nazwie: Zbiornik Nielisz część wód SW0503. Odcinek posiada status: silnie zmieniona część wód, typ: (0) nieokreślony Ocena stanu JCWP -dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oceniono jako niezagrożone Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie (Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015) dla JCWP nie potwierdzają oceny stanu zawartego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - stan zły. W miejscowości Sułówek droga przecina rzekę- Por.

Gmina Sułów liczy 4645 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi ok. 50 osób/km2. Przedsięwzięcie położone jest w terenie gdzie gęstość zaludnienia jest mniejsza niż średnia dla gminy. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do granic terenu inwestycji liniowej, oraz najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco obciążać istniejącej infrastruktury komunalnej z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków. Uciążliwości komunikacyjne związane z przebudową drogi (max. 4 miesiące) będą mieć charakter przemijający i ograniczą się do etapu realizacji przedsięwzięcia.

W fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na klimat akustyczny (emisja ha poziomie ok. 90 -lOOdB) będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczony do czasu budowy niekumulujący się w środowisku. Chwilowe bezpośrednie oddziaływanie hałasu, przy zastosowaniu rozwiązań określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia będzie odczuwalne w obrębie działek (trasy inwestycji liniowej) oraz w bezpośrednim otoczeniu i może być odczuwalne na działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Emisja ponadnormatywna związana z fazą przebudowy drogi będzie mieć charakter przemijający

W okresie funkcjonowania oddziaływanie na klimat akustyczny oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie pochodną częstotliwości ruchu pojazdów. Oddziaływania negatywne fazy eksploatacji będą działaniami długookresowymi o charakterze cyklicznym. Nowa nawierzchnia dróg przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drgań wywołanych ruchem drogowym, poprawi płynność ruchu, spowoduje obniżenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza obniżając tym samym negatywne oddziaływanie na otoczenie i środowisko przyrodnicze obszarów chronionych.

Ze względu na skalę inwestycji, stwierdza się brak prawdopodobieństwa wystąpienia stałych lub długoterminowych przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031). Brak również prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących tj. przekroczenia ustalonych prawem standardów akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko w miejscu realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia związanego z emisją odpadów. Wielkość i rodzaj odpadów nie będzie wpływać na system gospodarki odpadami w gminie. Sposób postępowania z odpadami (gromadzone selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowania specjalistycznym firmom) będzie zgodny z wymaganiami określonymi w-ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 21 zpóźn. zm.).

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane będą do rowów odwadniających porośniętych roślinnością trawiastą bez konieczności podczyszczania w separatorach i wg KIP nie przekroczą standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 iipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). Brak prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego oddziaływania gospodarki wodno-ściekowej na wody powierzchniowe i podziemne.

Biorąc pod uwagę rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwiązania chroniące nie przewiduje się możliwości pogorszenia części jednolitych wód podziemnych GZWP Nr4Q6 Niecka Lubelska (Lublin) w obrębie obszaru jednolitych części wód Podziemnych PLGW200090 oraz w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Zbiornik Nielisz oznaczonym kodem europejskim PLRW2000024179 scalona część wód powierzchniowych SW0503 region wodny Środkowej Wisły, a tym samym brak prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego wpływu na możliwość osiągania celów środowiskowych wynikających z ramowej dyrektywy Wodnej (Dyrektywa. 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 23 października 2000 r, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz działu III ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469) i Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły (MP z 2011 r. nr 49, poz. 549). Stosowanie sprzętu sprawnego technicznie i właściwa organizacja prac w fazie realizacji oraz podczyszczanie wód opadowych z korony drogi w rowach trawiastych w fazie funkcjonowania ograniczy skutecznie prawdopodobieństwo awaryjnego skażenia wód substancjami ropopochodnymi.

Z analizy charakteru, lokalizacji i skali przedsięwzięcia oraz przyjętych rozwiązań chroniących wynika brak prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących na elementy środowiska i funkcje ekologiczne, oraz na możliwość osiągania celów środowiskowych wynikających z Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009r. w sprawie dzikiego ptactwa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz.627) tj. na gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Nieliska PLB 060020. W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że teren na którym jest planowana inwestycja nie obejmuje siedlisk przyrodniczych ważnych dla ptaków będących wg ŚDF przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nieliska PLB 060020 i nie jest powiązany z nimi funkcjonalnie. Przedmiotem ochrony są głównie ptaki wodno-błotne, dla których pas drogowy w pobliżu terenów zurbanizowanych nie ma znaczenia. Brak jest prawdopodobieństwa jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania bezpośredniego. Przedsięwzięcie nie będzie też mieć większego znaczenia dla warunków bytowania populacji ptaków chronionych i nie będzie utrudniać osiągania celów środowiskowych określonych planem zadań ochronnych.

Z przeprowadzonej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny Polesie-Roztocze (KPdC-2C) wynika, że ze względu na o zakres planowanych prac brak jest podstaw do prognozowania oddziaływań negatywnych znaczących tj. takich które trwale lub istotnie okresowo wykluczały możliwość przemieszczania się fauny.

Z analizy wpływu przebudowy drogi na funkcje ekologiczne i zasoby przyrody doliny Poru, wynika, że przy zastosowaniu przyjętych rozwiązań chroniących na etapie realizacji i funkcjonowania nie ma zagrożeń dla utrzymania istniejącego stanu obszaru wodno-błotnego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w terenie zurbanizowanym przekształconym antropogenicznie, nie będzie generować obiektów dysharmonijnych lub dominant krajobrazowych. Krótkookresowe oddziaływanie na lokalny krajobraz będzie mieć miejsce jedynie w fazie budowy. W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu. Wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej skutkować będzie krótszym czasem przejazdu po analizowanym odcinku i mniejszą emisję gazów cieplarnianych, co można uznać za łagodzenie zmian klimatu. Nastąpi zmniejszenie zapylenia w wyniku poprawy nawierzchni jezdni. W okresie eksploatacji drogi wystąpi nieznaczna emisja LZO pochodząca z mas bitumicznych, którą traktować należy jako pomijalną.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 69 km od wschodniej granicy państwa, i uwzględniając jego skalę oraz lokalny charakter brak jest prawdopodobieństwa oddziaływania transgranicznego na elementy środowiska przyrodniczego.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Analizując powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak