KARTY PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2017

I nabór kart projektu do 27.03.2017 r.

w ramach

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sułów na lata 2017-2020

Gmina Sułów jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Sułów w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj. podobszar 1 w sołectwie Sąsiadka, podobszar 2 w sołectwie Sułów (Sułów Lewa – Urząd) oraz sołectwo Deszkowice Pierwsze oraz na obszarze zdegradowanym tj.: sołectwo Rozłopy, sołectwo Sułowiec, sołectwo Tworyczów, sołectwo Sułówek, sołectwo Kolonia Kawęczyn, sołectwo Kulików, sołectwo Kitów.

Obszar rewitalizacji

Obszar zdegradowany

Wpisanie projektu na listę w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Sułów na lata 2017-2020 umożliwi gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.2., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2. Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego.

Wskazane przez Państwa projekty mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.).

Karty projektu można składać w formie elektronicznej (zakładka Karta Projektu) oraz formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sułowie.