Obowiązek informacyjny dot. klientów Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2019

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych mieszkańców Gminy Sułów a także innych klientów nie będących mieszkańcami Gminy Sułów:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Sułów
reprezentowana przez Wójta Gminy Sułów,
Sułów 63, 22-448 Sułów

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: tel. 84 682 68 33 lub w siedzibie Urzędu Gminy Sułów.
 2. Ponadto w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Sułów Inspektorem Ochrony Danych Panią Moniką Wyłupek pod adresem email: iodo@sulow.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków prawnych ciążących na administratorze i uprawnień określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sułów oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wynikających z przepisów o samorządzie terytorialnym: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn, zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.). Ponadto Gmina Sułów przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny - wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie Gminy Sułów.
 4. Dane osobowe mieszkańców oraz innych klientów Gminy Sułów przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, lub na podstawie zawartej umowy (art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest usprawiedliwiony cel administratora - zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom fizycznym przebywającym na terenie Gminy Sułów oraz ochrona mienia (art 6 ust 1 litera f) Rozporządzenia RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Podanie danych osobowych przez mieszkańców i klientów Gminy Sułów w zakresie wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym Gminy Sułów jest obowiązkowe, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator Danych Osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak