Obowiązek informacyjny dot. podatników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2020

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułów jest Wójt Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iodo@sulow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:

- naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,

- naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,

- wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych,

- poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych,

- windykacji niezapłaconych podatków i opłat

- wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sułów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Sułów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, - sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszaw

7. .Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji zadań Urzędu Gminy Sułów. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi wypełnianie zadań przez Administratora i ograniczenie form komunikacji.

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.