Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2020

 Gmina Sułów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz.2010) :

- podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik.

- miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Kras-Eko Sp. z o.o. w Wincentowie, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 461) Urząd Gminy Sułów zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 roku.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 1 lutego 2020 r. w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosi:

15,50 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

31,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1) za I kwartał do 31 stycznia br.

2) za II kwartał do 30 kwietnia br.

3 )za III kwartał do 31 lipca br.

4) za IV kwartał do 31 października br.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany stawki opłaty nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć jeśli nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.