Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2022

 

Operacja o nazwie ,,Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM0300281/20 zawartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Województwa Lubelskiego polegała na montażu 10 szt. biologiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Rozłopy (7 szt.) i Rozłopy – Kolonia (3 szt.).

Całkowita wartość operacji wyniosła 199.253,42 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 161.994,65 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 103.077,00 zł.

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości około 1080 m3/rok.

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają:

  • osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń,
  • ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR,
  • drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko drenażowe lub studnię chłonną,
  • instalację napowietrzającą,
  • pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy),
  • pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy)